Ikona božího milosrdenství

Ikona božího milosrdenství
24. 4. 2022, 08:00 | Doporučit
Články, velikonoce

Většina z nás asi zná obraz Božího milosrdenství od sestry Faustýny Kowalské. Tématu se však chopili i ikonopisci a vytvořili v duchu tohoto obrazu opravdovou ikonu technikami tvorby klasických ikon. Nabízíme vám malé modlitební zamyšlení kolem takovéto ikony. 

Vznik obrazu milosrdenství je vázán na zjevení setry Faustýny milosrdenství-finál-malý22.2.1931. Původně vůbec nejde o ikonu ve smyslu tak jak ikonopisci znázorňují jednotlivé scény tajemství evangelia nebo jak se vtisklo evangelium do života světců či dějin světa. Někdo přetvořil původní obraz do ikonové formy a máme jej před sebou a zkusme vnímat o čem vypráví. Nepopírejme přitom původní poselství původního obrazu, ale čtěme v tomto Duchu evangelium zde vepsané do obrazu.
Kristus je vyobrazen včetně ran na rukou a na nohou, probodené srdce které je sice centrem je však skryté a z něj tryskají dva svazky paprsků. Jeden červený představuje krev, světlý paprsek znázorňuje vodu. Symbolika paprsků odkazuje na svátosti a církev.
Nápis (nemá chybět na žádné ikoně) dává jasně najevo jádro poselství samotného obrazu.
Pomocí pěti symbolů obraz vyjadřuje obraz milosrdného Boha, který nám nabízí spásu.

První symbol je ruka pozdvižená k požehnání. Není to ruka, která chce pokárat. Je to ruka, která chce všem žehnat a obdarovávat štěstím. Základní touha Boží je rozdat lásku. Neztratit nikoho z lidí.
Jan 17,20-26  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno -23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. 26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

Druhým symbolem je postava Ježíše, který jakoby kráčí k nám. Bůh tím chce ukázat, že nečeká neporušený na svém trůnu, až se hříšník přiblíží k němu, i když by to tak mohl udělat, ale že to on první nám vychází vstříc. On první nás miluje, očekává nás a obětuje se za nás. 
1 Janův 4,10  V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Jako Otec v podobenství o marnotratnému synu syna vyhlíží a rizběhne se k němu, objímá ho, a těší se, že ten, který byl mrtvý a hříšný, se vrátil a ožil. Bůh vyhlíží nás a vyšel nám v Kristu naproti.
Lukáš 15,18-23 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 19 Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ 20 I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 21 Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ 22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 

Třetím symbolem je levá ruka Ježíše, která ukazuje na jeho srdce. Ježíš ukazuje své srdce jako pramen milosti. Toto srdce bylo probodnuté na kříži a vytryskla z něj krev a voda. Srdce též jako symbol milosrdné lásky
Jan 12,47  Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.. 

bez-okraje-slovenskéČtvrtým symbolem jsou krev a voda, symboly eucharistie, křtu a daru Ducha. K tomu i krev jako znamení svědectví - martyrium - mučednictví má co říci. 
1 Janův 5,5-9 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. 7 Tři jsou, kteří vydávají svědectví 8 - Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. 9 Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu.
Jan 7,38-39  Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo." 39  To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.

Pátým symbolem jsou slova: Ježíši, důvěřuji Ti. Přijmout milost, která pramení z utrpení, a někdy také skrze utrpení, vyžaduje totiž důvěru. Je třeba, abychom jako Abraham opustili svou zemi, a někdy je také třeba, abychom se vzdali veškeré své pozemské naděje a celou svou důvěru vkládali jen v Boha, tak, aby on sám byl naší konečnou nadějí. 
Marek 9,21-24  Ježíš se zeptal jeho otce: "Od kdy to má?" Odpověděl: "Od dětství." 22 A často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám." 23 Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 24 Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!"

Z dalších biblických textů stojí za to zmínit
Jan 10,7-10 Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
Matouš 5,7  Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 9,13  Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Matouš 12,7  Kdybyste věděli, co znamená, `milosrdenství chci, a ne oběť´, neodsuzovali byste nevinné.

Omlouváme autorům ikon, že se nám je nepodařilo dohledat.
Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

KCMT 15 let

Mše sv. v KCMT
pouze v 10:00 h.

KCMT_POSVICENI_2022

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Pomoc ukrajině - potraviny - hygienické potřeby

Letak_Ukrajina-page

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
František-zima
František-zima
Popeleční středa
Popeleční středa
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
Velikonoce
Velikonoce
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další