Vzkříšení Lazara

Vzkříšení Lazara
19. 4. 2022, 01:53 | Doporučit

Klíčový text k celé ikoně krom dalších je jedenáctá kapitola Janova evangelia.
Jan 11,20  Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. 21  Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. 22  Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." 23  Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." 24  Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." 25  Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26  A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" 27  Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět." 28  S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: "Je tu Mistr a volá tě." 29  Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. 30  Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. 31  Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. 32  Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." 33  Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 34  řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!" 35  Ježíšovi vstoupily do očí slzy. 36  Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!" 37  Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" 38  Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. 39  Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den." 40  Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" 41  Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. 42  Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal." 43  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" 44  Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!" 45  Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. 46  Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.

KRISTUS - Barvy Kristova oděvu jsou vedeny tradiciVzkříšení Lazara-16cm znázorňování Ježíše během událostí jeho pozemského života: purpurový chitón, tmavě modrý až zelený plášť (himation), šerpa na pravém rukávu. Purpur vyjadřuje jeho Božskou přirozenost a královskou hodnost. Modř-přecházející vyjadřuje přijaté lidství do kterého se Božství skrylo. Šerpa odznak království. V levé ruce drží svitek v němž smíme vidět odkaz na knihu s pečetěmi ve Zj 5,9 jejíž pečeti je mocen rozlomit jen Beránek, nebo na svitek knihy života. Žehnajícím gestem pravé ruky Ježíš probouzí Lazara. Požehnání je životem už podle SZ, kde Bůh předkládá lidu nabídku:
Dt 30,19-20  Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

LAZAR - Lazar vychází omotán pohřebními plátny nikoliv jich zproštěn jako Ježíš. Je to znamení: jeho probuzení = dočasný návrat do života, který bude za nějaký čas znovu smrtí ukončen. Vzkříšení Ježíše bude jiného druhu. Jeho plátna zůstanou ležet v hrobě a smrt nad Ním svou moc definitivně ztratí. Šátek z Lazarovy tváře již sňal vedle něho stojící chlapec. V Lazarově tváři se odráží bolest i úzkost, kterou již má za sebou. A zároveň zápas posledních minut, kdy musel svázaný a poslepu vyjít z hrobu ven, při čemž jediným orientačním záchytným bodem byl pro něho Ježíšův hlas. Poté, co prošel smrtí, je opět vrácen do života, bohatší zkušenost, která ho vrhá do samoty plné radosti i tíže, protože to nikdo z jeho blízkých nezná. Ježíš ho zavolal, aby žil. Bude rozvázán – svobodný – bude moci odejít, kam chce. Kam půjde? Vnitřně nastupuje cestu větší podobnosti s Kristem. Stal se živým dokladem toho Ježíšova, „ty (Otče) jsi mě poslal“ (11,42). Stává se trnem v oku Ježíšových nepřátel. Rozvázání a odejití je také symbolem svobody, kterou přináší život v Kristu, život Ducha. Člověk již nežije jakoby omotán zákonem musů, ale žije ze zákona lásky, tedy ze vztahu přátelského s Bohem. Lazar je zván Ježíšův přítel. Srovnej s ikonou přátelství Abba Mena a Ježíš.

MARTA A MARIE - Obě přicházejí k Ježíši, každá svým typickým způsobem: Marta klečí vzpřímeně, dívá se Kristu do tváře a komunikuje s Ním. Její šat má jasně červenou barvu, barvu vzkříšení, životní energie a aktivity (právě jí říká Kristus „Já jsem vzkříšení a život“). Tato Ježíšova proklamace se týká vnějšího i vnitřního života. Marta je žena, která vychází Ježíšovi naproti (11,20) v době, kdy její sestra zůstává doma. Upřímně a beze všeho přikrašlování pojmenovává a vyjevuje, co má v sobě. Pro svou touhu po Bohu pro svůj bezprostřední vztah neváhá riskovat. A každá věta, kterou si takto s Ježíšem vymění, ji posouvá o krok dál. Maria je na ikoně zobrazena na místě, na němž se v Písmu vždy a neomylně vyskytuje: u Ježíšových nohou. Maria naslouchá, většinou mlčí (v celém Písmu je zachycena jen jedna její věta, kterou před ní vyslovila už její sestra 11,32), čeká, přijímá, prožívá a miluje až na dno svého nitra, z něhož nechává tryskat i slzy.

SKUPINA UČEDNÍKŮ - Stojí těsně při Ježíši. Jan si přikrývá nos v očekávání rozkladného zápachu po odvalení kamene (11,39).

SKUPINA ŽIDŮ - Jejich tváře a postoje vyjadřují soustrast Jan 11,19, ale též očekávání a otázky, jež si kladou Jan 11,36-37. Je to zcela lidské hodnocení situace. Nechápou mesiášské znamení. Jsou jednoduše mimo. Hodnotí vše i Ježíše jen z pohledu lidských ohledů a politiky. A přeci někteří uvěří.

STAVBY V POZADÍ - Připomínají blízkost Jeruzaléma. Betanie je od něho asi hodinu cesty. Jan 11,55

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Pomoc ukrajině - potraviny - hygienické potřeby

Letak_Ukrajina-page

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
František-zima
František-zima
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další