Podněty ke sv. smíření - 2

Podněty ke sv. smíření - 2
17. 4. 2019, 22:55 | Doporučit

Utvářím svůj život z lásky k Bohu a z vděčnosti k Němu? Důvěřuji, že jeho otcovská dobrota ode mne nežádala nikdy víc, než mohu? Uvědomuji si, že Bůh mě postavil na místo, kde jsem? Mám odvahu věřit, že mohu to, co ode mne chce?

Snažím se milovat Boha a sloužit Mu k Jeho cti a pro Jeho lásku - nebo na něho myslím jen kvůli své spáse? Jednám z lásky k Bohu, nebo abych byl oblíben u lidí? Jsem Bohu vděčný za život? Za život z víry a z milosti? Mám důvěru k Boží lásce? Věřím, že milující Bůh každodenně řídí můj život? Důvěřuji pevně v jeho milost? Nebo v obtížích hned zmalomyslním (v závislosti na pozemské jistotě nebo na horoskopu)? Snažím se o osobní vztah k Bohu? Není moje víra nedospělá? Znám ji? Vzdělávám se v ní? Čtu Písmo svaté? Nezapírám víru z falešných ohledů? Vychovávám se k samostatnému myšlení a jednání v náboženském a mravním ohledu, i když na mne tato samostatnost klade větší nároky? Modlím se pečlivě? Myslím na to, že modlitba je dýchání duše nebo se modlím jen v nouzi? Odříkávám naučené modlitby nebo se obracím k Někomu, komu mám opravdu co říci? Promýšlím naučené modlitby? Jsem si vědom, že základem hlubšího vztahu k Bohu je ROZJÍMAVÁ MODLITBA? Najdu si pro ni čas? Snažím se aspoň občas o vnitřní ztišení před modlitbou? Nespočívá moje modlitba pouze v mluvení? Snažím se též poslouchat a přemýšlet? Umím také děkovat nebo jen prosit? Modlím se i za ty lidi, kteří mi nejsou sympatičtí? Prohlubuji a rozšiřuji příležitostně svou schopnost modlitby (četbou, duchovní obnovou, návštěvou přednášky)? Jaké je moje vnější chování při modlitbě (zvláště v rodině, ve společenství)? Myslím na to, že i moje práce je modlitbou? Pokládám svaté za své vzory nebo jen za pomocníky v nouzi?

Pomáhám šířit ve světě Boží lásku? Namáhám se trochu, nenásilně dávat svou víru dál? Jsem si přitom vědom, že dobrý příklad působí víc než spousta slov? AVŠAK: nevymlouvám se na svůj „dobrý příklad“ jen proto, abych ve svém náboženském egoismu nemusel už nic dělat? Jsem v rozhodujícím okamžiku skutečně ochotný k činu? „Hleďte, jakou lásku nám Otec prokázal: máme být Božími dětmi a také jimi jsme“ (Jan 3,1).

Snažím se o náboženskou dospělost a o dospělost duchovní? Mám odvahu řídit se v životě v živé víře svým svědomím? Odráží se můj postoj víry v modlitbě a chování nebo setrvávám v naučeném schématu „zbožnosti“ a zvyku? Jednám jako věřící?

Láska Boží ve slově.
Bůh působí ve světě skrze slovo člověka. Tak se Naše lidské slovo stává CESTOU Božího poselství člověku. Duch svatý - Duch Kristův - působí, že v člověku skrze člověka je božský život ve světě účinný. A tento Boží Duch působící v lidském slově je duch pravdy a jednoty. „Budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstával na věky - Ducha pravdy ...“ (Jan 14,16).

Uvědomuji si, že Duch svatý jako Boží síla působí ve mně a skrze mne? Modlím se k Duchu svatému? Myslím na to, že milost je účinná jen skrze mou vlastní připravenost? Prosím o sílu, abych dokázal všechny své schopnosti angažovat ve službě Bohu nebo očekávám „řešení“ od Boha? Záleží mi na šíření náboženských pravd? Modlím se za misie? Je to, co dělám pro apoštolát, úměrné tomu, co dělám pro své potěšení? Mlčím při náboženských diskusích ze zbabělosti? Pokládám pravdu za jednu z nejcennějších hod3 not nebo zřeďuji své pojetí pravdy nezdravou četbou a povrchními hovory? Zneužívám Boží jméno a slova, která má člověk vyslovovat s úctou? Jaký je můj postoj, vztah k odloučeným bratřím? Poškozuji je svými slovy, podezíráním, povýšeností? Pokládám se za lepšího člověka - jen proto, že jsem katolík? Trpím rozkolem a odloučením? Je to i pro mne bolest a starost, kterou chci nést? Modlím se za jednotu křesťanů?

Láska ke Kristu
Křesťan musí spojovat zcela osobní vztah k Bohočlověku, ke Kristu žijícímu ve slávě. Kristus je pro nás poutem jednoty s Bohem i s lidmi. Je skutečně v nás a skrze něho jsme my v Bohu. Hledám osobní společenství s Kristem? Jsem si vědom, že Pán žije ve mně a že mě vyzývá k následování? Snažím se vytvořit si četbou Písma svatého živý obraz Krista a osvojit si jeho smýšlení? Nechám Krista působit ve světě skrze mne? Používám jako svobodný muž milosti své svobody k prohlubování svého spojení s Kristem? Jsem-li ženatý, pokládám Krista za třetího člena našeho svazku? Děkuji za milost svátostného manželství? Je pro mne společenství s Kristem zdrojem radosti a pokoje? Pokládám neděli za den Páně? Je pro mne dnem, v němž se snažím přiblížit ke Kristu a uctívat jej? Přemýšlet o sobě? Nebo pouze jednostranně dnem zábavy? Mám odvahu dělat v neděli jen tu nejnutnější práci? Podat k jídlu něco jednoduchého, přestože mám návštěvu? Nebo se štvu já i žena a zkazím nakonec i druhým neděli svým rozčilením? Jsem spoluvinným za to, že druzí nemohou využít neděli k usebrání (zbytečnými nákupy, honbou za nemírnými požitky)? Je pro mne mše svatá přinášením oběti s Kristem za společenství - a se společenstvím? Smím přece obětovat Krista jako svůj vlastní dar! Slavím mši svatou ve vnitřním i vnějším spojení se společenstvím, anebo se zlobím, není-li zvolena právě ta forma, která mi vyhovuje? Připravuji se na mši svatou předem? Chodím na ni včas? Snažím se, aby užitek a chvála nedělní bohoslužby byly účinné i ve všední den? Pokládám mši svatou za centrum svého náboženského života? Přijímám poučení z kázání? Stojí mi mše svatá za to, abych obětoval část spánku? Jaký je můj vztah ke Kristu v Eucharistii? Je pro mne obětní hostina - jako setkání s oslaveným Kristem - ústředním bodem mého života (modlitby)? Těžím ze svatého přijímání užitek dobrou přípravou a uvědomělým rozhovorem s přijatým Pánem? Beru vážně požadavek lačnosti? Jaký mám vztah k obdobím církevního roku? Je mi advent a postní doba příležitostí k prohlubování nábožnosti? Je to vidět i v mém bytě a ve úředních úkonech?

Přináším v pátek oběť zřeknutím se masa nebo jiným odříkáním, skutkem lásky nebo zbožnosti? Láska ke Kristu v Církvi. Naše láska k Bohu se musí osvědčovat a naplňovat v lásce k bližnímu. Jsme děti jednoho Otce a údy jednoho těla - církve, jehož hlavou je Kristus. Musíme se snažit vidět každý lidský vztah jako vztah ke Kristu, v jehož „Těle“ má každý službu ve prospěch druhých.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Pomoc ukrajině - potraviny - hygienické potřeby

Letak_Ukrajina-page

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Velikonoce
Velikonoce
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
František-zima
František-zima
KCMT z dronu
KCMT z dronu
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Popeleční středa
Popeleční středa
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další