Ikona Vzkříšení - Sestoupení do pekel

Ikona Vzkříšení - Sestoupení do pekel
22. 4. 2022, 09:00 | Doporučit

 „Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení“
(1Petr 3, 18.19)

Ikona Vzkříšení (Sestoupení do pekel) pochází z chrámu  Zesnutí Bohorodičky z  Volotovo blízko Novgorodu. Od konce 14. století  a především ve století  15. bylo v  ruském  a  byzantském umění ikonou Sestoupení do pekel zdůrazňováno božské  světlo  vyzařující ze Spasitele, proměňující ty, kdo chřadnou  v  podsvětí. Ikona  nechce  být  popisem historické události, ale hlásat poselství o konečném vítězství nad smrtí skrze Kristovo vzkříšení. 

peklavysSymbolika ikony:

Kristus
      Zlato-bílý Spasitelův oděv je jasný a zářivý, jako znamení vítězství světla nad temnotami a symbol Kristova božství. Jeho postava je plná života, tvář barvy rozžhaveného železa září nadzemským jasem. Kristus se sklání k lidem, snižuje se k nim až do podsvětí, což je znázorněno nařasením oděvu naznačujícím pohyb směrem dolů. Vítěz nad smrtí bere za ruku Adama, to je lidstvo, pozvedá jej a dává mu pravý smysl života. Totéž činí Evě, Matce živých, nacházející se po jeho levici. Je to setkání prvního Adama s novým Adamem. Nový Adam navrací Adamovi prvnímu podobnost s Bohem. „Jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života“ (1Kor 15, 21-22).
       Kristus je ozbrojen vítězným křížem – zdůraznění spásonosné pravdy. Boží Syn prstem pravé nohy rozšlapává a ničí peklo. Vlající lem Kristova oděvu připomíná plamen ohně. Kristova postava s úzkými rameny nevyvolává dojem velké fyzické síly. Avšak z uspořádání ikony a jejích barev jasně vyciťujeme nesmírnou sílu Spasitelovu, ničící mocnosti temna. Tato Kristova síla není silou tělesnou; jeho síla je božská. 
Svatozář obklopující celou postavu Vzkříšeného se nazývá mandorla (mandle). Křesťanští umělci ji dávají výhradně Božímu Synu, „jedinému pravému Slunci“. Azurová modř vnějšího kruhu mandorle připomíná barvu nebe a je v kontrastu s temnou barvou pekelné propasti. 
Propast
       Propast je v ruských ikonách jednoznačným obrazem podsvětí. V této ikoně je mu dán malý prostor. Už nevyžaduje pozornost, je již pošlapáno a zničeno. Nad černou propastí u Spasitelových nohou leží rozražená vrata, která držela v zajetí lidstvo ponořené do temnot. Křídla dveří leží jedno přes druhé ve tvaru kříže. Nářadí, rozbité závory, zkroucené hřebíky a bodáky i dveřní západky jsou rozmontované a poházené tak trochu všude na znamení, že smrt je navždy zničena: „Vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta. Ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: rozrazil bronzová vrata, železné závory rozbil“ (Žalm 107, 15-16, srov. Iz 45, 2).  
Postavy kolem Krista 
Po Kristově boku jsou zobrazeni spravedliví, které přišel Kristus vysvobodit z podsvětí. Na levé straně je Adam, David a Šalomoun, prorok Daniel s čapkou z babylónského zajetí a Jan Křtitel, ukazující na Božího Beránka. Napravo pak Eva, jejíž ruce jsou zahalené, protože utrhla zakázané ovoce, dále pak Mojžíš s deskami Zákona, Abrahám, Izaiáš, mladík Ábel a další spravedliví. Jsou to ti, kdo uvěřili v Boží příslib spásy a s vírou ji očekávali. Tyto postavy jsou zobrazené v postoji plném života, diskutují spolu o tom, co se děje, v jejich tvářích jsou zřejmé odlesky nebeského světla vycházejícího z Krista. V tichu Bílé soboty je země dosud plná bolesti, avšak v podsvětí jsou již Velikonoce. 
Krajina
       108-KUTILOVI-2016Krajina na obraze vypovídá o vzrušení, které zavládlo celou přírodou. Hory se prudce zvedají a vypadají jako by se pohybovaly, nakláněly. Vyjadřují nedočkavost celého tvorstva po Vzkříšení. Zároveň je tak znázorněn okamžik Kristovy smrti, v němž se otřásla země a skály se rozpukly (srov. Mt  27, 51).  Skály jsou ozařovány zlatým světlem tvořícím podklad ikony. Sestoupení do pekel se jeví jako uragán ničící podsvětí. Jako bychom cítili sílu, vycházející z Krále slávy, pronikající všechno kolem. 
Boží láska vydala svůj život při hledání ztracené ovečky; sestoupila až do hlubin podsvětí, aby vytrhla lidi z otroctví hříchu a smrti a uvedla lidstvo na svatební hostinu, do ráje. Svou smrtí Kristus porazil naši smrt. Tím, že dobrovolně zmařil svůj život, nám život získal.
„Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus “
 (Ef 5, 14).
Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu 
(PG 43, 439.451.462-463) Sestoupení Páně do pekel
 Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, Protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti, jistě přichází vysvobodit z bolesti uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn. Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“ A Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí. Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem, pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: vstaňte. Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, vstaň můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba. Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován. Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější dech. Pohleď na mé zpolíčkované tváře: to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět k svému obrazu. Pohleď na má zbičovaná záda: to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže: to pro tebe, jenž kdysi nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji. Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul v ráji a nechal vyvést ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě. Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země: já už tě neusadím do ráje, ale na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem: avšak já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu. Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově a připraveni, svatební komnata j vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků. 
Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
František-zima
František-zima
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT z dronu
KCMT z dronu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
Velikonoce
Velikonoce
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další