Spolu s Biblí toho času na Skypu?

Spolu s Biblí toho času na Skypu?
20. 4. 2020, 01:33 | Doporučit

Zdravíme všechny, kdo naše svědectví čtete! – Na Michaelův popud, bychom se chtěli  se všemi podělit, jak důležité je pro nás společenství s Pánem uprostřed nás a s Jeho doprovázejícím slovem, a to právě v této době a v komunikaci pouze na dálku.

S dovolením jednotlivých účastníků vám nabízíme reflexe a zkušenosti – ze setkávání, s biblickými texty a se slavením letošních velikonočních svátků:

 • Spolu s Biblí na Skypu? - Dobrý nápad! (Zuzana P.)
 • Díky, že pokračujeme. Je to povzbuzení. (Hanka B.)
  Pokračování „Spolu s Biblí v ruce“ převedeno na „Spolu na Skypu s Biblí v ruce“: Všichni se učíme! – Neměli jsme sice se Skypem žádnou zkušenost a byli jsme přesvědčeni, že to neumíme. Mačkali jsme všechno možné, co se nabízelo, a nakonec se smířili s tím, že se nebudeme moci účastnit. – Jaká byla naše radost, když to nakonec dopadlo! (Jitka Č.)
 • Když koronavirus přerušil můj veškerý shon, včetně večerních tréningů baletu a 2009-Hajek-025dobrovolničení, který mi dříve nedovolil připojit se ke skupině, chtěla jsem se konečně dozvědět, co Pavla Edita v úterní večery učí. Poprosila jsem ji tedy, jestli by to nešlo po telefonu. Na to Edita přišla s nápadem Skypu, a to pro všechny. Je to pro mne tedy taková milost, že po tom strašném shonu teď mohu nejen odpočívat a věnovat se studiu, ale mohu i slyšet o Božím slově tak, jak jsem to předtím chtěla. … Mám to doma, a to i s celou skupinou lidí. Vnímám to jako milost. (Šárka H.)
 • Teď, když jsme se připravovali slavit velikonoce "sami" v izolaci doma, i když spolu s farností a celou církví, tak mi došlo, díky našemu společnému povídání na Skypu, jak je důležitá obnova křestního slibu, že je to jádro, ke kterému se vše vztahuje, že to není jen jeden z obřadů Velké noci. (Jana F.)
 • O letošní domácí vigilii pro mě bylo nejsilnější spojení smlouvy křtu a s textem ze 4. čtení z Iz 54: má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje smlouva, která dává pokoj – vnímám obnovenou radost ze smlouvy křtu, kdy Bůh už tolik let ve starozákonní době připravoval i tu mou smlouvu křtu. To dává pokoj, navzdory okolnostem. Jsem milována a to slavím ve křtu a můžu na to odpovídat kdykoliv... A druhé čtení, které mi s tím souviselo:  5. čtení z vigilie z Iz 55 – že tato smlouva je celá zadarmo – dokonce ani za můj náboženský výkon to není: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a ZDARMA víno a mléko! (Jana S.)
 • Posílám pár momentů, které mne během postní doby zasáhly a připomněly, jakduha-celá Hospodin miluje a stále překvapuje: V postní době mne provázely Pavlovy listy, vybírám Římanům 15,2-3: Každý z nás ať vychází vstříc bližním, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. (viz Žalm 69,10). Vycházet, snášet potupu, společný růst jako ukazatel? Snáším vůbec slabosti druhých, neřkuli svoje? Je to vůbec reálné? – Na Zelený čtvrtek byla pro mne velmi silná připomínka dalšího překvapení – mytí nohou a také Petrovo zprvu nechápavé a dost razantní: Nikdy! – Chápu, co nám učinil? Chápu proč se Král sklání tenkrát i dnes? Nechat se očistit a získat tak podíl? – Líbilo se mi nejen v tomto případě také spojení se symbolikou židovských svátků, díky hodině s Biblí v ruce. – Sedmé čtení vigilie: Ezechiel 36,25: pokropím vás čistou vodou … budete očištěni. Dám vám nové srdce.  Budete mým lidem a já vám budu Bohem. … Jak tedy? Uschopnění novým Duchem… díky za důraz! – A končím pro změnu Pavlem: Ř 8,15: Nepřijali jste přece Ducha otroctví, ale Ducha synovství. V něm voláme: Abba, Otče! (Renata N.)
 • Ke slovu, které se mně o Velikonocích dotklo: slova o Božím služebníku z proroka Izaiáše 53, a pak Ježíšův výkřik opuštěnosti /Davidův žalm 22/ Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, kdy ale hned poté Ježíš dodává: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. (Jana F.)
 • Chytlo mě to a seděla jsem nad Biblí v úterý do půlnoci. Překvapilo mě, kolik jsem toho našla a uvědomuji si, že je to jen zlomek, že je to téma na disertační práci. (Jitka Č.)
 • IMG_20180426_161538-01Biblické hodiny - toto byla již dlouho v mém srdci veliká touha. Když jsem je v září začala navštěvovat, otevřel se mi nový rozměr vnímání Hospodina, a hlavně, vnímala jsem Jeho blízkost a vedení přes Boží slovo. Jsem za to nesmírně vděčná. A pak, když jsme mohli pokračovat přes SKYPE, mé srdce zajásalo. Toto setkání bylo a je pro mě velikou posilou. Proto i letošní Velikonoce byly jiné, krásné - mohla jsem vnímat skrze Boží slovo Hospodinovo působení v mém životě. Jen trochu jsem mohla pochopit smysl čtení, a velkým povzbuzením pro mě bylo 4. čtení z vigilie. Ale toto čtení mě provází již delší dobu. Díky Hospodinu a Tobě, Pavlo, i P. Michaelovi, že mi - nám toto umožnil. (Kristina H.)
 • Podněty jsme využili i pro naše mladé. Dotklo se mě nově slovo třeba o manželské smlouvě nebo výklad k tomu, co může znamenat "svou slávu nedávej jinému". (Jana S.)
  Pro mne jsou naše setkávání obrovským přínosem v tom, že nám odhalují ducha Starého zákona, což mi umožňuje přijímat texty, které mi nic neříkaly, případně se mi nelíbily, s úplně jiným pohledem. Když jsme si vysvětlili, že oko za oko … byl příkaz chránící před lynčováním, anebo pojmy spravedlnost, milosrdenství a oběť a obsah židovských svátků a jejich vztah ke křesťanským svátkům, stává se mi Starý zákon mnohem přístupnější a s úžasem vidím, že je vlastně plný milosrdenství. Moc za to děkuji a vždycky se celý týden těším na další setkání s Biblí v ruce. Takže jsem moc šťastná, že se setkáváme i nyní přes Skype. (Jitka Č.)
 • V dosavadních setkáváních nad Biblí se mne nejvíce dotklo setkání nad knihou Leviticus, třetí knihou Mojžíšovou. Pavla Edita nám ji představila jako samotný střed celého Zákona. Jako ořech, v němž nejpodstatnější je jádro. A v samém srdci Leviticu je smíření. Smíření v nejzásadnějších vztazích, které žijeme, tedy ve vztahu k Bohu, sobě samému a svým nejbližším, rodině. Není-li to, většina ostatního buď kulhá, nebo zcela ztrácí smysl. Silný pro mne byl i návrat k tomuto tématu při setkání nad hledáním paralel židovských a křesťanských svátků (např. Pesach-Velikonoce, sobota-neděle atd.). Pro Jom kipur, den smíření ale paralela v křesťanských svátcích tak úplně není, i když samozřejmě máme cesty smíření. Tomuto dnu tradičně předchází vzájemné smiřování se v rodinách. Vím o něm zatím málo, ale vnímám jeho poselství jako šanci rozseknout točení se v kruhu vršení vzájemných křivd, ať již skutečných, nebo domnělých. Takovou šancí je i aktuální stav. Oddělit podstatné od nepodstatného, hodnotné od bezcenného. Rozpoznaného dobrého se držet a vykročit na cestu smíření… (Hanka B.)
 • Pán dává opravdu štědré dary... Co oko nevidělo a ucho neslyšelo ... Velikonoce za zavřenými dveřmi? ... Jak krásný dar! – Tyto Velikonoce zavřel Pán dveře našich domovů a dveře kostelů. Pro mnohé opravdu velmi těžká situace. Já v ní ale spatřuji obrovský přínos. - Vždyť když se zavřou dveře do ruchu světa, obvyklé honičky nákupů, návštěv, ... mohou se otevřít jiné dveře. Dveře do našeho srdce, do našeho nitra, kde přebývá sám Bůh. Vždyť přece Boží království je v nás. - Jsme zvyklí chodit za Pánem do kostela, je to mnohem jednoduší. Víme totiž, co nás tam čeká. Ale podívat se do svého nitra, vyžaduje mnoho odvahy. Když jsou ty dveře dlouho zavřené, je za nimi spousta nepořádku, který je třeba uklidit. Pak teprve je možné vejít. - Připadá mi, že mě celá tato situace vede k tomu, otevřít dveře svého srdce, objevit zmrtvýchvstalého Krista přímo v sobě, a nechat ty dveře otevřené, tak aby jeho láska proudila do mého okolí. (Johana D.)
 • Online společenství mi dává pocit sounáležitosti, IMG_2211pospolitosti i v téhle izolované době:-). Na začátku jsem měla krásný zážitek, ještě zlobilo naše spojování se a jednou či dvakrát se mi nedařilo se připojit, ale krásně jsem tu dobu strávila s růžencem, bylo to hodně silné. Na našich setkáních mám nejraději, když se na závěr společně modlíme. V Bibli mě dnes oslovil text Luk 24,45. Tehdy jim Ježíš otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. – Luk 24,49: "Hle, sesílám na Vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." Připadá mi to úplně hodící se na dnešní dobu, čekáme a zůstáváme na svých místech a čekáme… (Zuzka P.)
 • Na setkání s Biblí jsme uvažovali o úryvku o cestě učedníků do Emauz a pak hned další den se četl v liturgii. Na setkáních s Biblí mi to připadá podobné, jak to dělal Ježíš s učedníky: přidal se k nim, ptal se jich, co prožívají, a pak jim vysvětloval Písma od Mojžíše, proroků, co se na něho vztahovalo. My si také vysvětlujeme souvislosti, propojení Starého a Nového zákona spolu ve společenství. (Jana F.)

Naše setkávání s Biblí v ruce na Skypu jsou otevřená. Lze se přidat – pro ty, kdo přicházejí prvně, každé úterý v době od 18:45 do 18:55. 
Po stažení Skypu (https://www.skype.com/cs/get-skype/) a Vaší registraci zadejte do hledáčku skypové jméno: pav.ta.h 
Setkání ‚Spolu s Biblí na Skypu‘ se konají v úterý od 19:00 do 19:50.

Pavla Edita Herciková

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

-------------------------------

kostelik+kcmt

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT z dronu
KCMT z dronu
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Velikonoce
Velikonoce
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
František-zima
František-zima
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další