Adventní obnova I.

Adventní obnova I.
6. 12. 2022, 07:00 | Doporučit

Spása - záchrana. To já nepotřebuji! Abychom mohli vůbec o něčem takovém mluvit, musí nám nejdříve dojít, že nějakou záchranu potřebujeme. Takže já se vás nejdřív pokusím dostat do řádné deprese, ne falešné, ale na základě reality. Tudy asi ne, ale jen si ten náš život trošku postavíme před oči.      

            Zkuste někomu hlásat, že pro něj máte záchranu a on si myslí, že nic takového nepotřebuje.
            Zkuste někomu vykládat o tom, že potřebuje nový dům a že mu ho dáte a on si myslí, že žije v nejlepším paláci.
            Zkuste někomu vykládat, že ho dovedete do nové země, kde mu bude líp, když on si myslí, že to, co má, je stejně to nejlepší.
          Jedním z důvodů, proč totalitní režimy neprodyšně uzavírají hranice a brání se informacím je, aby člověk po ničem jiném netoužil a byl spokojený. Aby ho vůbec nenapadlo, že by to taky mohlo být jinak
           Netotalitní, však ryze ekonomické režimy se nás pro změnu snaží oblbnout jinak, ale vlastně je to podobné. Máte dojem, že buď na všechno máte, nebo že už to máte, nebo že to máte na dosah. Je to jen jiná varianta "poručíme větru, dešti". Jsme zajištěni.
            No a nakonec je to tak, že když nic nepotřebuji, tak mi pořád něco chybí, ale jak jsem v té mentalitě, tak to se přece nehodí, abych řekl, že mi něco chybí. Většinou nám pak chybí opravdová láska.
            Možná namítnete, že nám ale chybí opravdu materiální prostředky k životu. To já vůbec neshazuji, to je třeba řešit jak umíme, ale chci říci, že je staletími vyzkoušeno, že tudy to nejde. Čím jsme zajištěnější, tak nám kupodivu narůstají sebevraždy. Čím jsme mocnější, tím jsme neschopni dojít opravdového klidu. Atd.
            Když Bůh stvořil svět, od počátku svěřoval lidem tajemství tohoto světa a života. V ráji měli dokonce přístup ke stromu života. Jakmile se tu ale vetřel hřích, nastává situace, ve které člověk neví, co se to vlastně odehrálo. A tak přichází jakoby “náhradní řešení” (to není tak, že by to Bůh nevěděl, nebo se mu to vymklo z rukou), které dává šanci na navrácení společenství s Bohem, druhými a sebou samotným obnovené.
            Hříchem byl člověk, život a svět vydán všanc zákonu hříchu. Ten zní neúprosně: „Zhřešil jsi, nemáš právo na život a patříš do pekla.“ Tady není žádné vykroucení. Rozumějte, to neurčujeme my, ale to je systém nad námi, do kterého nevidíme, respektive do něj strkáme hlavu hříchem, a přitom nám to nedochází o co jde.
            Hříchem jsme jednoduše propadli totálnímu zmaru, smrti, nemoci, zatracení. Nedokážeme to změnit. Právě proto, že nás to přesahuje. Jsou v zásadě jen tři cesty, jak se toho zbavit - jedna dobrá, druhé dvě falešné.
 

1) Přijmu záchranu od někoho jiného - od Krista.

2) Řeknu, že nic špatného nedělám, popřu svůj stav a následky se nezabývám.

3) Pokusím se spasit sám.

Je to tak, jako bychom vešli do velmi podivné hospody. Vypadá či tváří se jako ostatní, ale na vývěsním štítu, respektive jídelním lístku, jsou různé lahůdky hříchů. Jen kolonka cena není zřetelná, ba co víc, je lživá. My si dáme a když si dáme, tak se staneme dlužníky života, protože každé to „jídlo“ stálo jen můj život, nic jiného. Tak tam sedím a tvářím se, že si to zaplatím a nemám na to. Jednoduše to znamená smrt a ztratit život to není šikovné, za to to přeci nestálo. Tu přijde někdo, kdo řekne: "Fajn, vezmi si místo jeho života můj život".

            Tak přesně to udělal Ježíš, a proto se říká: "vzal na sebe naše bolesti".

Židům 12:2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Text na každý den v týdnu

1 Neměl podobu ani vzhled pro nás – vzal na sebe naše nemoci

Izajáš 53:1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4  Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7 Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8 Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 9 Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 12 Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

Izajáš 54:1 Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin. 2 Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.

2 Zákon Svobody

            Když Pavel mluví o tom, že jsme svobodní od zákona, tak to neznamená, že by se mne zákon netýkal, ale že jsem svoboden od zastrašování sankce zákona, kterého se chopil nepřítel.

            Římanům 8:1  Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2  neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 3  Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4  a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.

3 Obhájce

            Genesis 30:1  Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: "Dej mi syny! Nedáš-li, umřu." 2  Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem a okřikl ji: "Což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu?" 3  Odvětila: "Tu je má otrokyně Bilha; vejdi k ní! Porodí na má kolena, a tak i já budu mít z ní syny." 4  Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. 5  Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. 6  Tu řekla Ráchel: "Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna." Proto ho pojmenovala Dan (to je obhájce). 7  Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna. 8  Ráchel opět řekla: "V úporném boji o Boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem." A pojmenovala ho Neftalí (to je Vybojovaný).

 

4 Obhájce podruhé

Žalmy 68,4 Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. 5  Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. 6  Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. 7  Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. 8  Bože, když jsi táhl v čele svého lidu, když jsi kráčel pustým krajem, 9  třásla se země, kanuly krůpěje z nebe před Bohem ze Sínaje, před Bohem, Bohem Izraele.

5 Přímluvce

Jób 16:19  Ale nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách.

1 Janův 2:1  Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 2  On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

6 Žalobce

            Zjevení Janovo 12:10  A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

7 Touha je, aby naše radost byla plná

1 Janův 1:4  To píšeme, aby naše radost byla úplná. 5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 10 Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
František-zima
František-zima
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
Velikonoce
Velikonoce
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další